پلی اتیلن پلیران

خانه / پلی اتیلن پلیران
قیمت سایز کالا
۵,۹۴۰ “۱/۲*۲۰ اتصال نر پلیران پیچی
۷,۸۸۰ “۳/۴*۲۵ اتصال نر پلیران پیچی
۱۳,۷۱۰ “۱*۳۲ اتصال نر پلیران پیچی
۲۶,۰۵۰ “۱/۴ ۱*۴۰ اتصال نر پلیران پیچی
۳۶,۳۲۰ “۱/۲ ۱*۵۰ اتصال نر پلیران پیچی
۳۷,۲۷۰ “۲*۵۰ اتصال نر پلیران پیچی
۶۲,۱۱۰ “۲*۶۳ اتصال نر پلیران پیچی
۱۲۱,۳۳۰ “۲*۷۵ اتصال نر پلیران پیچی
۱۲۱,۳۳۰ “۱/۲ ۲*۷۵ اتصال نر پلیران پیچی
۲۴۱,۲۲۰ “۳*۹۰ اتصال نر پلیران پیچی
۳۶۶,۱۴۰ “۴*۱۱۰ اتصال نر پلیران پیچی
۶۰۵,۱۳۰ “۴*۱۲۵ اتصال نر پلیران پیچی
۶۰۵,۱۳۰ “۵*۱۲۵ اتصال نر پلیران پیچی
۶,۸۶۰ “۱/۲*۲۰ اتصال ماده پلیران پیچی
۸,۱۹۰ “۳/۴*۲۵ اتصال ماده پلیران پیچی
۱۳,۰۲۰ “۱*۳۲ اتصال ماده پلیران پیچی
۲۸,۳۲۰ “۱/۴ ۱*۴۰ اتصال ماده پلیران پیچی
۳۵,۸۶۰ “۱/۲ ۱*۵۰ اتصال ماده پلیران پیچی
۶۲,۴۱۰ “۲*۶۳ اتصال ماده پلیران پیچی
۱۴۳,۰۰۰ “۲*۷۵ اتصال ماده پلیران پیچی
۱۴۳,۰۰۰ “۱/۲ ۲*۷۵ اتصال ماده پلیران پیچی
۲۶۸,۶۴۰ “۳*۹۰ اتصال ماده پلیران پیچی
۴۱۷,۲۳۰ “۴*۱۱۰ اتصال ماده پلیران پیچی
۶۰۵,۱۳۰ “۴*۱۲۵ اتصال ماده پلیران پیچی
۶۰۵,۱۳۰ “۵*۱۲۵ اتصال ماده پلیران پیچی
۱۰,۱۳۰ ۲۰*۲۰ رابط پلیران پیچی
۱۳,۵۹۰ ۲۵*۲۵ رابط پلیران پیچی
۲۳,۴۴۰ ۳۲*۳۲ رابط پلیران پیچی
۳۹,۳۰۰ ۴۰*۴۰ رابط پلیران پیچی
۵۸,۰۳۰ ۵۰*۵۰ رابط پلیران پیچی
۹۸,۲۱۰ ۶۳*۶۳ رابط پلیران پیچی
۲۰۹,۴۶۰ ۷۵*۷۵ رابط پلیران پیچی
۳۸۱,۳۲۰ ۹۰*۹۰ رابط پلیران پیچی
۴۶۴,۲۳۰ ۱۱۰*۱۱۰ رابط پلیران پیچی
۶۹۰,۰۹۰ ۱۲۵*۱۲۵ رابط پلیران پیچی
۱۱,۶۳۰ ۲۰*۲۵ تبدیل پلیران پیچی
۲۴,۷۶۰ ۲۰*۳۲ تبدیل پلیران پیچی
۲۴,۸۹۰ ۲۵*۳۲ تبدیل پلیران پیچی
۲۹,۹۳۰ ۲۵*۴۰ تبدیل پلیران پیچی
۲۹,۹۳۰ ۳۲*۴۰ تبدیل پلیران پیچی
۴۷,۵۰۰ ۳۲*۵۰ تبدیل پلیران پیچی
۴۷,۵۰۰ ۴۰*۵۰ تبدیل پلیران پیچی
۱۰۵,۴۱۰ ۳۲*۶۳ تبدیل پلیران پیچی
۱۰۵,۴۱۰ ۴۰*۶۳ تبدیل پلیران پیچی
۱۰۵,۴۱۰ ۵۰*۶۳ تبدیل پلیران پیچی
۱۸۹,۰۷۰ ۵۰*۷۵ تبدیل پلیران پیچی
۱۸۹,۰۷۰ ۶۳*۷۵ تبدیل پلیران پیچی
۳۴۹,۵۴۰ ۶۳*۹۰ تبدیل پلیران پیچی
۳۴۹,۵۴۰ ۷۵*۹۰ تبدیل پلیران پیچی
۴۱۱,۷۳۰ ۶۳*۱۱۰ تبدیل پلیران پیچی
۴۱۱,۷۳۰ ۷۵*۱۱۰ تبدیل پلیران پیچی
۴۱۱,۷۳۰ ۹۰*۱۱۰ تبدیل پلیران پیچی
۶۳۵,۵۱۰ ۱۱۰*۱۲۵ تبدیل پلیران پیچی
۱۳,۸۳۰ ۲۰*۲۰ زانو پلیران پیچی
۱۴,۵۳۰ ۲۵*۲۵ زانو پلیران پیچی
۲۳,۹۰۰ ۳۲*۳۲ زانو پلیران پیچی
۴۴,۳۰۰ ۴۰*۴۰ زانو پلیران پیچی
۶۲,۸۲۰ ۵۰*۵۰ زانو پلیران پیچی
۱۳۴,۳۳۰ ۶۳*۶۳ زانو پلیران پیچی
۳۵۸,۲۰۰ ۷۵*۷۵ زانو پلیران پیچی
۵۸۱,۸۳۰ ۹۰*۹۰ زانو پلیران پیچی
۷۳۳,۶۳۰ ۱۱۰*۱۱۰ زانو پلیران پیچی
۸۷۳,۱۳۰ ۱۲۵*۱۲۵ زانو پلیران پیچی
۷,۱۶۰ “۱/۲*۲۰ زانو نر پلیران پیچی
۱۱,۱۱۰ “۳/۴*۲۵ زانو نر پلیران پیچی
۲۱,۸۵۰ “۱*۳۲ زانو نر پلیران پیچی
۴۲,۵۱۰ “۱/۴ ۱*۴۰ زانو نر پلیران پیچی
۵۹,۶۳۰ “۱/۲ ۱*۵۰ زانو نر پلیران پیچی
۱۱۸,۱۶۰ “۱/۲ ۱*۶۳ زانو نر پلیران پیچی
۱۱۸,۱۶۰ “۲*۶۳ زانو نر پلیران پیچی
۳۶۹,۷۳۰ “۲*۷۵ زانو نر پلیران پیچی
۳۶۹,۷۳۰ “۱/۲ ۲*۷۵ زانو نر پلیران پیچی
۵۹۱,۶۲۰ “۱/۲ ۲*۹۰ زانو نر پلیران پیچی
۵۹۱,۶۲۰ “۳*۹۰ زانو نر پلیران پیچی
۶۸۸,۰۳۰ “۳*۱۱۰ زانو نر پلیران پیچی
۶۸۸,۰۳۰ “۴*۱۱۰ زانو نر پلیران پیچی
۱۰,۵۶۰ “۱/۲*۲۰ زانو ماده پلیران پیچی
۱۵,۰۱۰ “۳/۴*۲۵ زانو ماده پلیران پیچی
۲۲,۵۹۰ “۱*۳۲ زانو ماده پلیران پیچی
۴۶,۵۸۰ “۱/۴ ۱*۴۰ زانو ماده پلیران پیچی
۶۲,۸۲۰ “۱/۲ ۱*۵۰ زانو ماده پلیران پیچی
۱۲۷,۱۲۰ “۲*۶۳ زانو ماده پلیران پیچی
۳۹۴,۳۲۰ “۲*۷۵ زانو ماده پلیران پیچی
۳۹۴,۳۲۰ “۱/۲ ۲*۷۵ زانو ماده پلیران پیچی
۶۲۱,۰۸۰ “۱/۲ ۲*۹۰ زانو ماده پلیران پیچی
۶۲۱,۰۸۰ “۳*۹۰ زانو ماده پلیران پیچی
۷۳۰,۸۴۰ “۳*۱۱۰ زانو ماده پلیران پیچی
۷۳۰,۸۴۰ “۴*۱۱۰ زانو ماده پلیران پیچی
۱۶,۷۸۰ ۲۰*۲۰*۲۰ سه راه پلیران پیچی
۲۰,۶۷۰ ۲۵*۲۵*۲۵ سه راه پلیران پیچی
۳۵,۰۹۰ ۳۲*۳۲*۳۲ سه راه پلیران پیچی
۵۷,۳۵۰ ۴۰*۴۰*۴۰ سه راه پلیران پیچی
۹۱,۹۵۰ ۵۰*۵۰*۵۰ سه راه پلیران پیچی
۱۸۶,۲۰۰ ۶۳*۶۳*۶۳ سه راه پلیران پیچی
۳۹۴,۰۲۰ ۷۵*۷۵*۷۵ سه راه پلیران پیچی
۵۹۹,۴۱۰ ۹۰*۹۰*۹۰ سه راه پلیران پیچی
۹۰۹,۰۹۰ ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ سه راه پلیران پیچی
۱,۱۶۰,۵۰۰ ۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ سه راه پلیران پیچی
۶۸۰ “۱/۲*۱۶ انشعاب ۱۶ پلیران پیچی
۶۸۰ “۱/۲*۱۲ انشعاب ۱۶ پلیران پیچی
۶۳۰ ۱۶*۱۶ رابط ۱۶ پلیران پیچی
۹۱۰ ۱۶*۱۶*۱۶ سه راه ۱۶ پلیران پیچی
۵۲۰ ۱۶ بست انتهائی پلیران پیچی
۹۷۰ زانو ۱۶ پلیران پیچی
۲۰,۶۷۰ ۲۵*۲۰*۲۵ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۳۵,۸۲۰ ۳۲*۲۰*۳۲ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۳۵,۸۲۰ ۳۲*۲۵*۳۲ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۵۹,۱۴۰ ۴۰*۲۵*۴۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۶۰,۹۹۰ ۴۰*۳۲*۴۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۹۳,۲۰۰ ۵۰*۳۲*۵۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۹۳,۲۰۰ ۵۰*۴۰*۵۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۲۰۳,۳۷۰ ۶۳*۳۲*۶۳ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۲۰۳,۳۷۰ ۶۳*۴۰*۶۳ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۲۰۳,۳۷۰ ۶۳*۵۰*۶۳ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۴۲۸,۹۷۰ ۷۵*۵۰*۷۵ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۴۲۸,۹۷۰ ۷۵*۶۳*۷۵ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۵۶۳,۳۰۰ ۹۰*۶۳*۹۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۵۶۳,۳۰۰ ۹۰*۷۵*۹۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۸۴۵,۵۱۰ ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۸۴۵,۵۱۰ ۱۱۰*۷۵*۱۱۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۸۴۵,۵۱۰ ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۱,۱۱۹,۰۷۰ ۱۲۵*۹۰*۱۲۵ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۱,۱۱۹,۰۷۰ ۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵ سه راه تبدیل پلیران پیچی
۳۰۲,۸۱۰ “۲*۶۳ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۳۸۰,۷۳۰ “۱/۲ ۲*۷۵ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۴۲۳,۳۳۰ “۳*۹۰ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۴۳۸,۰۴۰ “۴*۹۰ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۴۵۶,۹۸۰ “۴*۱۱۰ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۷۰۰,۲۰۰ “۵*۱۲۵ اتصال فلنچ دار پلیران پیچی
۷,۲۴۰ ۲۰ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۹,۳۶۰ ۲۵ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۱۶,۷۸۰ ۳۲ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۲۹,۵۹۰ ۴۰ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۳۹,۱۹۰ ۵۰ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۶۳,۰۷۰ ۶۳ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۱۴۷,۹۰۰ ۷۵ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۳۲۳,۵۵۰ ۹۰ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۴۳۹,۹۰۰ ۱۱۰ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۶۴۹,۳۴۰ ۱۲۵ درپوش انتهائی پیچی پلیران پیچی
۱,۷۹۰ “۱/۲*۱/۲ مغزی پلیران پیچی
۲,۳۵۰ “۳/۴*۳/۴ مغزی پلیران پیچی
۴,۵۰۰ “۱*۱ مغزی پلیران پیچی
۵,۴۵۰ “۱/۴ ۱*۱/۴ ۱ مغزی پلیران پیچی
۷,۰۲۰ “۱/۲ ۱*۱/۲ ۱ مغزی پلیران پیچی
۱۱,۷۰۰ “۲*۲ مغزی پلیران پیچی
۱۲,۳۱۰ ۶۳ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۱۴,۰۰۰ ۶۳ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۱۶,۴۲۰ ۷۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۲۰,۳۷۰ ۷۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۳۱,۸۱۰ ۹۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۴۴,۵۶۰ ۹۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۴۶,۷۰۰ ۱۱۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۵۳,۹۲۰ ۱۱۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۵۸,۲۹۰ ۱۲۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۷۴,۹۸۰ ۱۲۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۷۸,۶۶۰ ۱۴۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۹۰,۲۸۰ ۱۴۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۹۹,۰۲۰ ۱۶۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۱۱۷,۴۳۰ ۱۶۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۱۵۱,۴۰۰ ۱۸۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۲۰۰,۸۸۰ ۱۸۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۱۷۶,۸۴۰ ۲۰۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۲۲۳,۵۶۰ ۲۰۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۳۱۸,۸۷۰ ۲۲۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۳۶۲,۱۵۰ ۲۲۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۳۸۱,۹۷۰ ۲۵۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۴۶۶,۹۰۰ ۲۵۰ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۸۰۰,۷۲۰ ۳۱۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۸۳۵,۸۲۰ ۳۱۵ فلنچ جوشی پلیران پیچی
۵,۵۵۰ “۱/۲*۲۰ کمربند پلیران پیچی
۶,۱۵۰ “۱/۲*۲۵ کمربند پلیران پیچی
۶,۱۵۰ “۳/۴*۲۵ کمربند پلیران پیچی
۱۰,۲۴۰ “۱/۲*۳۲ کمربند پلیران پیچی
۱۰,۲۴۰ “۳/۴*۳۲ کمربند پلیران پیچی
۱۴,۹۶۰ “۱/۲*۴۰ کمربند پلیران پیچی
۱۴,۹۶۰ “۳/۴*۴۰ کمربند پلیران پیچی
۱۴,۹۶۰ “۱*۴۰ کمربند پلیران پیچی
۱۷,۵۶۰ “۱/۲*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۲,۷۴۰ “۱/۲*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۱۷,۵۶۰ “۳/۴*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۲,۷۴۰ “۳/۴*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۱۷,۵۶۰ “۱*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۲,۷۴۰ “۱*۵۰ کمربند پلیران پیچی
۳۱,۹۰۰ “۱/۲*۶۳ کمربند پلیران پیچی
۳۱,۹۰۰ “۳/۴*۶۳ کمربند پلیران پیچی
۳۱,۹۰۰ “۱*۶۳ کمربند پلیران پیچی
۳۱,۹۰۰ “۱/۲ ۱*۶۳ کمربند پلیران پیچی
۳۱,۹۰۰ “۲*۶۳ کمربند پلیران پیچی
۳۸,۸۲۰ “۱/۲*۷۵ کمربند پلیران پیچی
۳۸,۸۲۰ “۳/۴*۷۵ کمربند پلیران پیچی
۳۸,۸۲۰ “۱*۷۵ کمربند پلیران پیچی
۳۸,۸۲۰ “۱/۲ ۱*۷۵ کمربند پلیران پیچی
۳۸,۸۲۰ “۲*۷۵ کمربند پلیران پیچی
۴۹,۷۱۰ “۱/۲*۹۰ کمربند پلیران پیچی
۴۹,۷۱۰ “۳/۴*۹۰ کمربند پلیران پیچی
۴۹,۷۱۰ “۱*۹۰ کمربند پلیران پیچی
۴۹,۷۱۰ “۱/۲ ۱*۹۰ کمربند پلیران پیچی
۴۹,۷۱۰ “۲*۹۰ کمربند پلیران پیچی
۵۲,۰۳۰ “۱/۲*۱۱۰ کمربند پلیران پیچی
۵۲,۰۳۰ “۳/۴*۱۱۰ کمربند پلیران پیچی
۵۲,۰۳۰ “۱*۱۱۰ کمربند پلیران پیچی
۵۲,۰۳۰ “۱/۲ ۱*۱۱۰ کمربند پلیران پیچی
۵۲,۰۳۰ “۲*۱۱۰ کمربند پلیران پیچی
۶۵,۲۳۰ “۱/۲*۱۲۵ کمربند پلیران پیچی
۶۵,۲۳۰ “۳/۴*۱۲۵ کمربند پلیران پیچی
۶۵,۲۳۰ “۱*۱۲۵ کمربند پلیران پیچی
۶۵,۲۳۰ “۱/۲ ۱*۱۲۵ کمربند پلیران پیچی
۶۵,۲۳۰ “۲*۱۲۵ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۱/۲*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۳/۴*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۱*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۱/۲ ۱*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۲*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۲۲,۳۳۰ “۳*۱۶۰ کمربند پلیران پیچی
۱۹۵,۰۴۰ “۱/۲*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۸۹,۵۳۰ “۳/۴*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۸۹,۵۳۰ “۱*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۸۹,۵۳۰ “۱/۲ ۱*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۹۵,۰۴۰ “۲*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۸۹,۵۳۰ “۳*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۱۸۹,۵۳۰ “۴*۲۰۰ کمربند پلیران پیچی
۲۵۸,۱۳۰ “۱/۲*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۶۹,۱۵۰ “۳/۴*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۵۸,۱۳۰ “۱*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۵۸,۱۳۰ “۱/۲ ۱*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۶۹,۱۵۰ “۲*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۲۹۶,۷۲۰ “۳*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی
۳۰۹,۰۷۰ “۴*۲۵۰ کمربند پلیران پیچی

برای جستجو شروع به تایپ کنید