نیو پایپ

خانه / نیو پایپ
کد نام کالا قیمت
۹۱۲۱۶ لوله ۱۶mm- PEX-AL-PEX ۱۶٫۱۵۰
۹۱۶۲۰ لوله ۲۰mm- PEX-AL-PEX ۲۳٫۹۵۰
۹۲۰۲۵ لوله ۲۵mm- PEX-AL-PEX ۴۰٫۷۰۰
۹۲۶۳۲ لوله ۳۲mm- PEX-AL-PEX ۵۹٫۶۵۰
۹۳۲۴۰ لوله ۴۰mm- PEX-AL-PEX ۱۷۶٫۹۰۰
۹۴۱۵۰ لوله ۵۰mm- PEX-AL-PEX ۲۱۲٫۲۵۰
۹۵۱۶۳ لوله ۶۳mm- PEX-AL-PEX ۲۶۱٫۶۰۰
۹۹۰۱۰ لوله ۱۶mm- PERT-AL-PERT ۱۵٫۳۵۰
۹۹۰۱۲ لوله ۲۰mm- PERT-AL-PERT ۲۲٫۴۰۰
۹۹۰۱۴ لوله ۲۵mm- PERT-AL-PERT ۳۸٫۸۰۰
۹۹۰۱۶ لوله ۳۲mm- PERT-AL-PERT ۵۱٫۸۵۰
۹۸۰۱۰ لوله ۱۶mm- PE-AL-PE ۱۰٫۶۰۰
۹۸۰۱۲ لوله ۲۰mm- PE-AL-PE ۱۵٫۹۰۰
۹۸۰۱۴ لوله ۲۵mm- PE-AL-PE ۲۴٫۹۰۰
۹۸۰۱۶ لوله ۳۲mm- PE-AL-PE ۳۶٫۵۰۰
۱۳۰۱۰ فوم لوله ای – ۱۶mm ۳٫۲۵۰
۱۳۰۱۲ فوم لوله ای – ۲۰mm ۳٫۸۰۰
۱۳۰۱۴ فوم لوله ای – ۲۵mm ۴٫۷۰۰
۱۳۰۱۶ فوم لوله ای – ۳۲mm ۵٫۵۰۰
۱۳۰۱۸ فوم لوله ای – ۴۰mm ۷٫۴۰۰
۱۳۰۲۰ فوم لوله ای – ۵۰mm ۹٫۴۰۰
۱۳۰۲۲ فوم لوله ای – ۶۳mm ۱۴٫۳۰۰
۱۰۱۱۰ مغزی – “۲/۱ ۱۷٫۸۲۰
۱۰۱۱۲ مغزی – “۴/۳ ۳۵٫۷۷۰
۱۰۱۱۴ مغزی – “۱ ۶۰٫۱۳۰
۱۰۲۱۰ تبدیل روپیچ – “۴/۴×۲/۱ ۳۶٫۱۰۰
۱۰۲۱۲ تبدیل روپیچ – “۴/۳×۱ ۶۵٫۲۵۰
۱۰۳۱۰ مغزی روپیچ توپیچ – “۲/۱ ۲۵٫۵۵۰
۱۰۳۱۲ مغزی روپیچ توپیچ – “۴/۳ ۴۳٫۲۰۰
۱۰۳۱۴ مغزی روپیچ توپیچ – “۱ ۷۶٫۷۰۰
۱۰۴۰۶ تبدیل روپیچ توپیچ “۲/۱×”۴/۳ ۵۰٫۸۰۰
۱۰۴۰۸ تبدیل روپیچ توپیچ “۴/۳×”۱/۲ ۲۶٫۵۵۰
۱۰۴۱۰ تبدیل روپیچ توپیچ “۴/۳×”۱ ۶۹٫۰۰۰
۱۰۴۵۰ تبدیل روپیچ توپیچ “۱×”۴/۳ ۵۰٫۷۵۰
۱۰۵۱۰ زانو ۹۰ درجه – “۲/۱  ۴۷٫۶۰۰
۱۰۵۱۲ زانو ۹۰ درجه – “۴/۳ ۷۱٫۱۵۰
۱۰۶۱۰ چپقی – “۲/۱ ۵۵٫۴۵۰
۱۰۶۱۲ چپقی – “۴/۳ ۹۰٫۸۵۰
۱۰۶۱۴ چپقی – “۱ ۱۲۳٫۸۵۰
۱۰۷۱۰ سه راهی – “۲/۱ ۵۸٫۴۰۰
۱۰۷۱۲ سه راهی – “۴/۳ ۸۴٫۷۰۰
۱۰۷۱۴ سه راهی – “۱ ۱۴۱٫۵۵۰
۱۰۸۱۰ مهره ماسوره – “۲/۱×۱۶ ۴۱٫۹۰۰
۱۰۸۱۲ مهره ماسوره – “۴/۳×۱۶ ۵۰٫۱۵۰
۱۰۸۱۳ مهره ماسوره – “۲/۱×۲۰ ۵۶٫۶۵۰
۱۰۸۱۴ مهره ماسوره – “۴/۳×۲۰ ۵۲٫۴۰۰
۱۰۸۱۶ مهره ماسوره – “۴/۳×۲۵ ۱۰۵٫۶۰۰
۱۰۸۱۸ مهره ماسوره – “۱×۲۵ ۱۰۶٫۵۰۰
۱۰۸۱۹ مهره ماسوره – “۱×۳۲
۱۰۹۱۰ زانویی صفحه دار توپیچ ۲/۱MT+1/2″FT ۷۶٫۱۰۰
۱۱۰۱۰ زانویی صفحه دار روپیچ ۲/۱MT+3/4″MT ۷۷٫۶۵۰
۱۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ ۲/۱MT+3/4″FT ۸۸٫۱۵۰
۱۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ درجه دیواری – “۲/۱ ۸۶٫۲۰۰
۱۱۶۱۰ زانویی دیواری – “۲/۱ ۷۱٫۵۵۰
۱۱۷۱۰ سه راهی دیواری – “۲/۱ ۸۶٫۱۵۰
۱۱۹۱۲ درپوش توپیچ – “۴/۳ ۳۳٫۰۰۰
۱۲۱۱۰ بست لوله – ۱۶mm ۹۲۰
۱۲۱۱۲ بست لوله – ۲۰mm ۹۶۰
۱۲۱۱۴ بست لوله – ۲۵mm ۱٫۱۰۰
۱۲۱۱۶ بست لوله – ۳۲mm ۱٫۸۸۰
۱۲۱۵۰ بست زوج لوله – ۱۶mm ۲٫۰۵۰
۱۲۱۶۰ بست خاردار لوله – ۱۶mm ۴۶۰
۱۲۲۱۰ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۲/۱ ۲٫۷۹۰
۱۲۲۱۲ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۲/۱ ۲٫۷۹۰
۱۲۲۱۴ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۴/۳ ۴٫۳۲۰
۱۲۲۱۶ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۴/۳ ۴٫۳۲۰
۱۲۲۱۸ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی – “۱ ۶٫۷۴۰
۱۲۲۲۰ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز – “۱ ۶٫۷۴۰
۱۲۲۵۰ درپوش پلاستیکی – “۲/۱ ۱٫۰۸۰
۱۲۲۷۰ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۲/۱ ۱٫۸۷۰
۱۲۲۷۲ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۴/۳ ۲٫۸۰۰
۱۲۲۷۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار – “۱ ۳٫۶۹۰
۱۲۳۱۰ صفحه نصب تک – ۶۳mm ۳٫۲۰۰
۱۲۴۱۰ صفحه نصب زوج – ۱۵۳mm ۶٫۵۵۰
۱۲۴۱۱ صفحه نصب زوج – ۲۸۰mm ۹٫۶۰۰
۱۲۴۱۲ صفحه نصب رادیاتوری – ۵۰۰mm ۲۰٫۷۵۰
۱۲۴۵۱ صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی۲۸۰mm ۹٫۹۰۰
۱۲۴۵۲ صفحه نصب زیر پکیج ۱۶٫۳۰۰
۱۲۵۱۲ کلکتور۳/۴X1/2″2b ۱۴۳٫۲۰۰
۱۲۵۱۳ کلکتور۳/۴X1/2″3b ۲۱۴٫۷۰۰
۱۲۵۱۴ کلکتور۳/۴X1/2″4b ۳۱۵٫۳۰۰
۱۲۵۱۵ کلکتور۳/۴X1/2″5b ۳۷۴٫۲۵۰
۱۲۵۲۲ کلکتور۱X1/2″2b ۱۸۸٫۱۵۰
۱۲۵۲۳ کلکتور۱X1/2″3b ۲۵۳٫۰۰۰
۱۲۵۲۴ کلکتور۱X1/2″4b ۳۳۵٫۷۰۰
۱۲۵۲۵ کلکتور۱X1/2″5b ۴۱۵٫۲۰۰
۱۲۵۲۶ کلکتور۱X1/2″6b ۴۸۸٫۱۰۰
۱۲۵۲۷ کلکتور۱X1/2″7b ۵۹۷٫۵۵۰
۱۲۵۲۸ کلکتور۱X1/2″8b ۶۳۸٫۱۰۰
۱۲۵۲۹ کلکتور۱X1/2″9b ۷۴۶٫۵۰۰
۱۲۵۳۰ کلکتور۱X1/2″10b ۸۲۲٫۵۰۰
۱۲۵۳۳ کلکتور۱X3/4″3b ۳۱۱٫۰۰۰
۱۲۵۳۴ کلکتور۱X3/4″4b ۴۰۵٫۸۰۰
۱۲۵۳۵ کلکتور۱X3/4″5b ۵۲۰٫۴۰۰
۱۲۵۴۵ کلکتور۱۱/۴X1/2″5b ۶۱۳٫۷۰۰
۱۲۵۴۶ کلکتور۱۱/۴X1/2″6b ۷۳۱٫۰۰۰
۱۲۵۴۷ کلکتور۱۱/۴X1/2″7b ۸۳۸٫۸۵۰
۱۲۵۴۸ کلکتور۱۱/۴X1/2″8b ۹۰۷٫۵۰۰
۱۲۵۴۹ کلکتور۱۱/۴X1/2″9b ۱٫۰۳۰٫۹۰۰
۱۲۵۵۰ کلکتور۱۱/۴X1/2″10b ۱٫۱۹۲٫۵۰۰
۱۲۵۵۳ کلکتور۱۱/۴X3/4″3b ۴۱۳٫۱۰۰
۱۲۵۵۴ کلکتور۱۱/۴X3/4″4b ۵۴۶٫۳۰۰
۱۲۵۵۵ کلکتور۱۱/۴X3/4″5b ۶۶۶٫۷۵۰
۱۲۵۵۶ کلکتور۱۱/۴X3/4″6b ۷۹۴٫۸۰۰
۱۲۵۹۱ درپوش فلزی کلکتو ر – “۴/۳ ۳۶٫۶۰۰
۱۲۵۹۲ درپوش فلزی کلکتو ر – “۱ ۴۳٫۷۰۰
۱۲۵۹۴ درپوش فلزی کلکتو ر – “۴/۱ ۱ ۴۷٫۲۰۰
۱۵۰۱۰ جعبه کلکتور – ۴۵×۴۵ ۶۴٫۱۰۰
۱۵۰۱۲ جعبه کلکتور – ۴۵×۶۵ ۵۰۳٫۶۵۰
۱۵۰۱۴ جعبه کلکتور – ۴۵×۹۵ ۶۵۷٫۰۰۰
۱۵۰۱۷ جعبه کلکتور ۵۰×۴۵ با ارتفاع ۵۰ سانتی ۹۱۴٫۱۰۰
۱۵۰۱۸ جعبه کلکتور ۵۰×۴۵ با ارتفاع ۴۵ سانتی ۵۲۴٫۹۰۰
۱۵۰۵۰ پایه کلکتور ۱۷٫۰۵۰
۱۵۱۱۰ بست کلکتور “۴/۳ ۲٫۷۵۰
۱۵۱۱۲ بست کلکتور “۱ ۲٫۷۵۰
۱۵۱۱۴ بست کلکتور “۴/۱ ۱ ۳٫۱۰۰
۲۰۱۱۰ بوشن پرسی – ۱۶×۱۶ ۳۶٫۶۰۰
۲۰۱۱۲ بوشن پرسی – ۲۰×۲۰ ۴۷٫۲۰۰
۲۰۱۱۴ بوشن پرسی – ۲۵×۲۵ ۷۴٫۳۵۰
۲۰۱۱۶ بوشن پرسی – ۳۲×۳۲ ۱۰۱٫۴۵۰
۲۰۱۱۸ بوشن پرسی – ۴۰×۴۰ ۳۸۰٫۴۰۰
۲۰۱۲۰ بوشن پرسی – ۵۰×۵۰ ۶۱۲٫۲۰۰
۲۰۱۲۲ بوشن پرسی – ۶۳×۶۳ ۹۸۵٫۲۰۰
۲۰۲۱۰ بوشن تبدیل پرسی – ۱۶×۲۰ ۴۱٫۳۰۰
۲۰۲۱۲ بوشن تبدیل پرسی – ۱۶×۲۵ ۵۹٫۷۰۰
۲۰۲۱۴ بوشن تبدیل پرسی – ۲۰×۲۵ ۷۱٫۰۰۰
۲۰۲۱۶ بوشن تبدیل پرسی – ۲۰×۳۲ ۸۲٫۰۰۰
۲۰۲۱۸ بوشن تبدیل پرسی – ۲۵×۳۲ ۹۵٫۶۰۰
۲۰۲۲۲ بوشن تبدیل پرسی – ۲۵×۴۰ ۳۲۰٫۹۰۰
۲۰۲۲۴ بوشن تبدیل پرسی – ۳۲×۴۰ ۳۴۵٫۶۰۰
۲۰۲۲۶ بوشن تبدیل پرسی – ۳۲×۵۰ ۳۷۱٫۵۵۰
۲۰۲۲۸ بوشن تبدیل پرسی – ۴۰×۵۰ ۴۰۲٫۱۰۰
۲۰۲۳۲ بوشن تبدیل پرسی – ۴۰×۶۳ ۸۰۰٫۹۰۰
۲۰۲۳۴ بوشن تبدیل پرسی – ۵۰×۶۳ ۸۴۹٫۲۵۰
۲۰۵۱۰ زانو ۹۰ پرسی – ۱۶×۱۶ ۵۴٫۵۶۰
۲۰۵۱۲ زانو ۹۰ پرسی – ۲۰×۲۰ ۷۵٫۳۰۰
۲۰۵۱۴ زانو ۹۰ پرسی – ۲۵×۲۵ ۱۱۶٫۷۵۰
۲۰۵۱۶ زانو ۹۰ پرسی – ۳۲×۳۲ ۱۵۵٫۷۰۰
۲۰۵۱۸ زانو ۹۰ پرسی – ۴۰×۴۰ ۵۰۸٫۴۰۰
۲۰۵۲۰ زانو ۹۰ پرسی – ۵۰×۵۰ ۷۵۴٫۳۰۰
۲۰۵۲۲ زانو ۹۰ پرسی – ۶۳×۶۳ ۱٫۴۳۴٫۴۰۰
۲۰۷۱۰ سه راهی پرسی – ۱۶×۱۶×۱۶ ۶۸٫۴۵۰
۲۰۷۱۲ سه راهی پرسی – ۲۰×۲۰×۲۰ ۹۱٫۲۰۰
۲۰۷۱۴ سه راهی پرسی – ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۵۲٫۲۰۰
۲۰۷۱۶ سه راهی پرسی – ۳۲×۳۲×۳۲ ۱۹۹٫۴۰۰
۲۰۷۱۸ سه راهی پرسی – ۴۰×۴۰×۴۰ ۶۷۶٫۲۰۰
۲۰۷۲۰ سه راهی پرسی – ۵۰×۵۰×۵۰ ۱٫۲۴۶٫۵۰۰
۲۰۷۲۲ سه راهی پرسی – ۶۳×۶۳×۶۳ ۱٫۸۶۹٫۴۵۰
۲۰۷۴۰ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۲۰×۱۶ ۷۹٫۸۰۰
۲۰۷۴۲ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۱۶×۲۰ ۷۹٫۰۵۰
۲۰۷۴۴ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۱۶×۲۰ ۸۷٫۱۰۰
۲۰۷۴۶ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۲۰×۲۰ ۹۱٫۱۰۰
۲۰۷۴۸ سه راهی تبدیل پرسی۱۶×۱۶×۲۵ ۹۶٫۵۰۰
۲۰۷۴۹ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۱۶×۲۵ ۱۰۴٫۷۰۰
۲۰۷۵۰ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۱۶×۲۵ ۱۲۷٫۴۰۰
۲۰۷۵۲ سه راهی تبدیل پرسی۲۰×۲۰×۲۵ ۱۲۱٫۲۰۰
۲۰۷۵۴ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۲۰×۲۵ ۱۴۲٫۱۵۰
۲۰۷۵۸ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۱۶×۳۲ ۱۵۷٫۶۰۰
۲۰۷۶۰ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۲۰×۳۲ ۱۷۰٫۷۰۰
۲۰۷۶۲ سه راهی تبدیل پرسی۲۵×۲۵×۳۲ ۱۷۷٫۹۰۰
۲۰۷۶۴ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۲۵×۳۲ ۱۸۳٫۵۵۰
۲۰۷۷۰ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۲۰×۴۰ ۵۸۶٫۲۰۰
۲۰۷۷۳ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۲۵×۴۰ ۶۰۵٫۱۰۰
۲۰۷۷۶ سه راهی تبدیل پرسی۳۲×۳۲×۴۰ ۵۷۸٫۰۰۰
۲۰۷۷۹ سه راهی تبدیل پرسی۴۰×۳۲×۴۰ ۶۷۳٫۷۵۰
۲۰۷۸۲ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۲۵×۵۰ ۷۸۷٫۳۰۰
۲۰۷۸۴ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۳۲×۵۰ ۸۱۶٫۲۰۰
۲۰۷۸۶ سه راهی تبدیل پرسی۵۰×۴۰×۵۰ ۸۷۴٫۰۰۰
۲۰۷۹۰ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۲۵×۶۳ ۱٫۴۲۸٫۳۵۰
۲۰۷۹۲ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۳۲×۶۳ ۱٫۴۷۹٫۰۵۰
۲۰۷۹۴ سه راهی تبدیل پرسی۶۳×۴۰×۶۳ ۱٫۵۲۵٫۰۵۰
۲۰۹۱۰ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی”۱/۲×۱۶ ۷۶٫۹۵۰
۲۰۹۱۴ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی”۱/۲×۲۰ ۸۸٫۷۰۰
۲۱۰۱۰ زانویی صفحه دار روپیچ پرسی”۳/۴×۱۶ ۷۳٫۴۰۰
۲۱۰۱۴ زانویی صفحه دار روپیچ پرسی – “۳/۴×۲۰ ۸۳٫۰۰۰
۲۱۱۱۰ سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۵٫۴۵۰
۲۱۱۱۴ سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۱۸٫۶۰۰
۲۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۵٫۰۰۰
۲۱۳۱۴ سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۱۱٫۲۵۰
۲۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۶۸٫۴۰۰
۲۱۵۱۲ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۱۶ ۹۷٫۰۰۰
۲۱۵۱۴ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۹۴٫۴۰۰
۲۱۵۱۶ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۲۰ ۹۷٫۸۰۰
۲۱۶۱۰ زانویی دیواری پرسی – “۲/۱×۱۶ ۴۹٫۵۰۰
۲۱۶۱۴ زانویی دیواری پرسی – “۲/۱×۲۰ ۷۳٫۱۰۰
۲۱۶۱۸ زانویی دیواری پرسی – “۴/۳×۲۵ ۱۳۳٫۳۰۰
۲۱۷۱۰ سه راهی دیواری پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۳٫۵۰۰
۲۱۷۱۴ سه راهی دیواری پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۰۸٫۵۵۰
۲۱۹۱۰ درپوش پرسی – ۱۶mm ۲۴٫۸۰۰
۲۱۹۱۲ درپوش پرسی – ۲۰mm ۳۳٫۰۵۰
۲۱۹۱۴ درپوش پرسی – ۲۵mm ۳۶٫۰۰۰
۲۱۹۱۶ درپوش پرسی – ۳۲mm ۵۹٫۶۰۰
۲۱۹۱۸ درپوش پرسی – ۴۰mm ۱۳۲٫۸۵۰
۲۱۹۲۰ درپوش پرسی – ۵۰mm ۱۶۶٫۹۰۰
۲۱۹۲۲ درپوش پرسی – ۶۳mm ۲۱۳٫۵۰۰
۳۰۲۱۰ بوشن روپیچ پرسی – “۲/۱×۱۶ ۳۴٫۱۰۰
۳۰۲۱۲ بوشن روپیچ پرسی – “۲/۱×۲۰ ۴۱٫۷۰۰
۳۰۲۱۴ بوشن روپیچ پرسی – “۴/۳×۲۰ ۵۷٫۸۰۰
۳۰۲۱۸ بوشن روپیچ پرسی – “۴/۳×۲۵ ۶۸٫۰۰۰
۳۰۲۲۰ بوشن روپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۹۶٫۷۵۰
۳۰۲۲۲ بوشن روپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۰۶٫۱۰۰
۳۰۲۲۴ بوشن روپیچ پرسی – “۴۱/۱×۳۲ ۲۳۳٫۴۵۰
۳۰۲۲۸ بوشن روپیچ پرسی – “۴۱/۱×۴۰ ۴۸۳٫۶۰۰
۳۰۲۳۲ بوشن روپیچ پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۵۴۳٫۷۵۰
۳۰۲۳۶ بوشن روپیچ پرسی – “۲×۶۳ ۸۵۹٫۸۵۰
۳۰۴۱۰ بوشن توپیچ پرسی – “۲/۱×۱۶ ۴۲٫۰۰۰
۳۰۴۱۲ بوشن توپیچ پرسی – “۲/۱×۲۰ ۴۵٫۹۰۰
۳۰۴۱۴ بوشن توپیچ پرسی – “۴/۳×۲۰ ۶۴٫۵۵۰
۳۰۴۱۸ بوشن توپیچ پرسی – “۴/۳×۲۵ ۷۷٫۰۰۰
۳۰۴۲۰ بوشن توپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۱۰۵٫۰۰۰
۳۰۴۲۲ بوشن توپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۱۹٫۱۰۰
۳۰۴۲۴ بوشن توپیچ پرسی – “۴۱/۱×۳۲ ۲۳۰٫۰۰۰
۳۰۴۲۸ بوشن توپیچ پرسی – “۲۱/۱×۴۰ ۴۸۵٫۶۰۰
۳۰۴۳۲ بوشن توپیچ پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۵۴۲٫۶۰۰
۳۰۴۳۶ بوشن توپیچ پرسی – “۲×۶۳ ۹۳۱٫۸۰۰
۳۰۵۱۰ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۲/۱×۱۶ ۵۵٫۵۰۰
۳۰۵۱۴ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۴/۳×۲۰ ۷۲٫۵۰۰
۳۰۵۱۸ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی”۴/۳×۲۵ ۹۶٫۵۰۰
۳۰۵۲۰ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی – “۱×۲۵ ۱۳۹٫۲۰۰
۳۰۵۲۲ زانویی ۹۰ روپیچ پرسی – “۱×۳۲ ۱۴۵٫۱۰۰
۳۰۶۱۰ زانویی چپقی پرسی – “۲/۱×۱۶ ۵۹٫۵۰۰
۳۰۶۱۲ زانویی چپقی پرسی – “۲/۱×۲۰ ۶۹٫۶۰۰
۳۰۶۱۴ زانویی چپقی پرسی – “۴/۳×۲۰ ۹۰٫۴۰۰
۳۰۶۱۸ زانویی چپقی پرسی – “۴/۳×۲۵ ۷۵٫۳۵۰
۳۰۶۲۰ زانویی چپقی پرسی – “۱×۲۵ ۱۱۰٫۲۰۰
۳۰۶۲۲ زانویی چپقی پرسی – “۱×۳۲ ۱۴۸٫۵۰۰
۳۰۶۲۶ زانویی چپقی پرسی – “۲۱/۱×۴۰ ۴۴۵٫۹۰۰
۳۰۶۳۰ زانویی چپقی پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۶۸۶٫۵۰۰
۳۰۷۶۰ سه راهی توپیچ پرسی – ۱۶×”۲/۱×۱۶ ۸۳٫۳۰۰
۳۰۷۶۲ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۰×”۲/۱×۲۰ ۱۰۳٫۲۵۰
۳۰۷۶۶ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۵×”۲/۱×۲۵ ۱۱۶٫۴۵۰
۳۰۷۶۸ سه راهی توپیچ پرسی – ۲۵×”۴/۳×۲۵ ۱۴۵٫۱۰۰
۳۰۷۷۲ سه راهی توپیچ پرسی – ۳۲×”۴/۳×۳۲ ۱۹۴٫۶۵۰
۳۰۷۷۶ سه راهی توپیچ پرسی – ۴۰×”۴/۳×۴۰ ۵۶۳٫۳۰۰
۳۰۷۸۰ سه راهی توپیچ پرسی – ۵۰×”۱×۵۰ ۷۴۶٫۰۵۰
۳۰۸۱۰ مهره ماسوره پرسی – “۲/۱×۱۶ ۶۱٫۶۰۰
۳۰۸۱۶ مهره ماسوره پرسی – “۲/۱×۲۰ ۹۵٫۶۰۰
۳۰۸۲۰ مهره ماسوره پرسی – “۴/۳×۲۵ ۱۴۸٫۲۰۰
۳۰۸۲۴ مهره ماسوره پرسی – “۱×۳۲ ۲۳۰٫۰۰۰
۳۰۸۲۸ مهره ماسوره پرسی – “۴۱/۱×۴۰ ۴۹۰٫۴۰۰
۳۰۸۳۶ مهره ماسوره پرسی – “۲۱/۱×۵۰ ۶۱۸٫۶۵۰
۳۵۰۱۶ والو ورودی رادیاتوری ۲/۱ ۱۱۵٫۵۰۰
۳۵۰۱۸ والو خروجی رادیاتوری ۲/۱ ۸۸٫۴۰۰
۳۵۰۲۰ والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای “۲/۱ SGP آبی و قرمز ۸۱٫۸۰۰
۳۵۰۴۰ والو کلکتوری یک سر مغزی قرمز و آبی “۴/۳ SGP ۱۰۷٫۷۰۰
۳۵۰۲۲ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۲/۱×۱۶ SGP آبی و قرمز
۳۵۰۲۴ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۲/۱×۲۰ SGP آبی و قرمز
۳۵۰۴۲ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۴/۳×۲۰ SGP آبی و قرمز ۱۳۴٫۵۰۰
۳۵۰۴۴ والو کلکتوری یک سر کوپلی “۴/۳×۲۵ SGP آبی قرمز ۱۵۱٫۰۰۰
۳۵۱۱۴ والو هواگیری اتوماتیک “۱ SGP ۳۲۹٫۱۰۰
۳۵۲۱۴ والو کنار گذر (بای پس “۱ SGP ۸۹۲٫۹۰۰
۳۵۳۱۰ والو یکطرفه توپیچ “۲/۱ SGP ۷۵٫۲۰۰
۳۵۳۱۲ والو یکطرفه توپیچ “۴/۳ SGP ۱۲۲٫۱۰۰
۳۵۴۵۰ والو زانویی ۲/۱*۲/۱ SGP ۹۰٫۴۰۰
۳۵۴۵۲ والو زانویی ۴/۳*۲/۱ SGP ۹۶٫۷۵۰
۳۵۴۵۴ والو زانویی کوپلی “۱*۲۵ SGP ۲۲۱٫۰۰۰
۳۵۸۷۰ والو توپیچ روپیچ “۱ آبی SGP ۹۵٫۶۰۰
۳۵۸۱۶ والو توپیچ روپیچ ۲/۱ آبی قرمز ۱۰۲٫۰۰۰
۳۵۸۷۲ والو توپیچ روپیچ “۱ قرمز SGP ۱۶۰٫۲۰۰
۳۵۸۹۰ والو دو سر روپیچ “۱ SGP آبی قرمز ۱۴۴٫۹۰۰
۳۵۹۰۰ شیر حیاطی”۲/۱*۲/۱ SGP ۱۰۷٫۳۰۰
۳۵۹۲۰ مهره ماسوره “۲/۱×۱۶ پرسی،مخصوص والو “۲/۱ SGP ۴۲٫۰۰۰
۳۵۹۲۲ مهره ماسوره “۴/۳×۲۰ پرسی،مخصوص والو “۴/۳ SGP ۶۴٫۳۰۰
۳۵۹۵۰ شیر برقی همراه با واسطه
۴۰۱۱۰ حلقه استیل اتصال پرسی۱۶mm ۶٫۹۵۰
۴۰۱۱۲ حلقه استیل اتصال پرسی۲۰mm ۱۰٫۲۵۰
۴۰۱۱۴ حلقه استیل اتصال پرسی۲۵mm ۱۹٫۷۵۰
۴۰۱۱۶ حلقه استیل اتصال پرسی۳۲mm ۲۳٫۵۰۰
۴۰۱۱۸ حلقه استیل اتصال پرسی۴۰mm ۳۲٫۰۰۰
۴۰۱۲۰ حلقه استیل اتصال پرسی۵۰mm ۴۰٫۷۰۰
۴۰۱۲۲ حلقه استیل اتصال پرسی۶۳mm ۶۰٫۸۰۰
۴۰۲۱۰ اورینگ – ۱۶mm ۵۰۰
۴۰۲۱۲ اورینگ – ۲۰mm ۸۸۰
۴۰۲۱۴ اورینگ – ۲۵mm ۱٫۰۷۰
۴۰۲۱۶ اورینگ – ۳۲mm ۱٫۴۵۰
۴۰۲۱۸ اورینگ – ۴۰mm ۱٫۵۰۰
۴۰۲۲۰ اورینگ – ۵۰mm ۲٫۳۵۰
۴۰۲۲۲ اورینگ – ۶۳mm ۴٫۰۵۰
۴۰۲۳۰ اورینگ “۲/۱ ۶۰۰
۴۰۲۳۴ اورینگ “۱ ۱٫۶۰۰
۵۰۱۱۰ رابط توپیچ کوپلی “۲/۱×۲۰ ۴۳٫۵۰۰
۵۰۱۱۴ رابط توپیچ کوپلی “۴/۳×۲۵ ۶۰٫۱۵۰
۵۰۱۱۸ رابط توپیچ کوپلی “۱*۳۲ ۱۱۴٫۰۰۰
۵۰۲۰۸ رابط روپیچ کوپلی “۲/۱×۱۶ ۳۴٫۵۰۰
۵۰۲۱۰ رابط روپیچ کوپلی “۲/۱×۲۰ ۴۵٫۸۰۰
۵۰۲۱۲ رابط روپیچ کوپلی “۴/۳×۲۵ ۶۲٫۷۰۰
۵۰۲۱۵ رابط روپیچ کوبلی۴/۳*۲۰ ۴۹٫۹۰۰
۵۰۲۱۸ رابط روپیچ کوپلی “۱*۳۲ ۹۹٫۹۰۰
۶۰۱۱۰ بوشن کوپلی – ۱۶×۱۶ ۵۶٫۳۰۰
۶۰۱۱۲ بوشن کوپلی – ۲۰×۲۰ ۷۴٫۳۰۰
۶۰۱۱۴ بوشن کوپلی – ۲۵×۲۵ ۱۰۸٫۹۰۰
۶۰۱۱۶ بوشن کوپلی – ۳۲×۳۲ ۱۵۲٫۵۰۰
۶۰۲۱۰ بوشن تبدیل کوپلی – ۱۶×۲۰ ۶۶٫۵۵۰
۶۰۲۱۲ بوشن تبدیل کوپلی – ۱۶×۲۵ ۸۵٫۸۰۰
۶۰۲۱۴ بوشن تبدیل کوپلی – ۲۰×۲۵ ۸۹٫۶۵۰
۶۰۲۱۸ بوشن تبدیل کوپلی – ۲۵×۳۲ ۱۳۴٫۵۰۰
۶۰۴۱۰ زانو ۹۰ کوپلی – ۱۶×۱۶ ۶۶٫۶۰۰
۶۰۴۱۲ زانو ۹۰ کوپلی – ۲۰×۲۰ ۷۹٫۴۰۰
۶۰۴۱۴ زانو ۹۰ کوپلی – ۲۵×۲۵ ۱۲۵٫۵۵۰
۶۰۴۱۶ زانو ۹۰ کوپلی – ۳۲×۳۲ ۱۷۸٫۱۰۰
۶۰۵۱۰ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۷٫۶۰۰
۶۰۵۱۴ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۴/۳×۲۰ ۷۰٫۴۰۰
۶۰۵۱۸ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۴/۳×۲۵ ۸۰٫۷۰۰
۶۰۵۲۰ زانو ۹۰ روپیچ کوپلی – “۱×۲۵ ۸۴٫۵۰۰
۶۰۶۱۰ زانو چپقی کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۸٫۹۰۰
۶۰۶۱۲ زانو چپقی کوپلی – “۲/۱×۲۰ ۶۱٫۴۵۰
۶۰۶۱۴ زانو چپقی کوپلی – “۴/۳×۲۰ ۷۶٫۸۰۰
۶۰۶۱۸ زانو چپقی کوپلی – “۴/۳×۲۵ ۹۳٫۵۰۰
۶۰۶۲۰ زانو چپقی کوپلی – ۱*۲۵ ۱۳۴٫۶۰۰
۶۰۶۲۲ زانو چپقی کوپلی – “۱×۳۲ ۱۴۱٫۰۰۰
۶۰۷۱۰ سه راهی کوپلی – ۱۶×۱۶×۱۶ ۸۵٫۸۰۰
۶۰۷۱۲ سه راهی کوپلی – ۲۰×۲۰×۲۰ ۱۳۰٫۴۰۰
۶۰۷۱۴ سه راهی کوپلی – ۲۵×۲۵×۲۵ ۱۲۱٫۱۵۰
۶۰۷۱۶ سه راهی کوپلی – ۳۲×۳۲×۳۲ ۲۳۳٫۲۰۰
۶۰۷۴۰ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۲۰×۱۶ ۸۱٫۹۵۰
۶۰۷۴۲ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۱۶×۲۰ ۷۹٫۴۰۰
۶۰۷۴۴ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۱۶×۲۰ ۹۹٫۹۰۰
۶۰۷۴۶ سه راهی تبدیل کوپلی۱۶×۲۰×۲۰ ۹۴٫۸۰۰
۶۰۷۴۹ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۱۶×۲۵ ۱۲۵٫۶۰۰
۶۰۷۵۰ سه راهی تبدیل کوپلی۲۵×۱۶×۲۵ ۱۳۲٫۰۰۰
۶۰۷۵۲ سه راهی تبدیل کوپلی۲۰×۲۰×۲۵ ۱۲۵٫۶۰۰
۶۰۷۵۴ سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵×۲۰×۲۵ ۱۳۳٫۲۵۰
۶۰۷۶۰ سه راهی تبدیل کوپلی۳۲×۲۰×۳۲ ۱۹۲٫۲۰۰
۶۰۹۱۰ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی”۱/۲×۱۶ ۷۳٫۰۰۰
۶۰۹۱۴ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی”۱/۲×۲۰ ۱۱۴٫۵۰۰
۶۱۳۱۰ سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی۱۶*۱/۲*۱۶ ۱۰۳٫۷۵۰
۶۱۵۱۰ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۱۶×”۱/۲×۱۶ ۸۸٫۵۰۰
۶۱۵۱۴ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۲۰×”۱/۲×۲۰ ۹۸٫۶۰۰
۶۱۶۱۰ زانو دیواری کوپلی – “۲/۱×۱۶ ۵۸٫۹۰۰
۶۱۶۱۴ زانو دیواری کوپلی – “۲/۱×۲۰ ۷۳٫۰۰۰
۶۱۷۱۰ سه راهی دیواری کوپلی۱۶×”۲/۱×۱۶ ۹۶٫۰۵۰
۱۲۶۵۰ فنر خم خارج لوله سایز ۱۶ ۱۷۱٫۰۵۰
۱۲۶۵۲ فنر خم خارج لوله سایز ۲۰ ۱۹۴٫۶۵۰
۱۲۶۵۴ فنر خم خارج لوله سایز ۲۵ ۲۴۷٫۷۰۰
۱۲۶۵۶ فنر خم خارج لوله سایز ۳۲ ۳۱۸٫۵۰۰
۱۲۷۱۰ ابزار تنظیم ۱۶mm ۴۳۶٫۴۰۰
۱۲۷۱۲ ابزار تنظیم ۲۰mm ۴۳۶٫۲۰۰
۱۲۷۱۶ ابزار تنظیم ۳۲mm ۵۱۹٫۰۰۰
۱۲۷۱۸ ابزار تنظیم ۴۰mm ۵۷۸٫۰۰۰
۱۲۷۲۰ ابزار تنظیم ۵۰mm ۶۲۵٫۱۵۰
۱۲۷۲۲ ابزار تنظیم ۶۳mm ۶۷۲٫۳۰۰
۱۲۷۵۰ ابزار تنظیم سه پره ۱۶-۲۰-۲۵ ۳۸۹٫۲۵۰
۱۲۸۱۰ قیچی لوله بر M42 ۲۵۹٫۵۰۰
۱۲۹۱۰ جعبه ابزار کامل ۲٫۳۳۵٫۳۰۰
۱۳۱۱۲ شارژر دستگاه پرس ۲٫۰۰۵٫۱۰۰
۱۳۱۱۴ باتری دستگاه پرس ۲٫۸۳۱٫۰۰۰
۱۳۱۱۶ پرس هیدرولیک ۴۱٫۲۲۱٫۵۰۰
۱۳۲۱۸ قالب ۴۰mm ۱٫۲۵۰٫۵۰۰
۱۳۲۲۰ قالب ۵۰mm ۱٫۲۵۰٫۵۰۰
۱۳۲۲۲ قالب ۶۳mm ۲٫۶۶۵٫۶۰۰
۱۳۳۱۰ فک پرس ۵۰-۴۰ mm ۲٫۷۹۵٫۳۰۰
۱۳۳۱۲ فک پرس ۷۵-۶۳ mm ۱٫۹۲۲٫۵۰۰
۱۳۴۱۰ جعبه فک و قالب ۳۲-۱۶ mm ۱۲٫۳۸۴٫۱۵۰
۱۳۵۱۰ فک و قالب ۱۶mm ۲٫۵۹۴٫۸۰۰
۱۳۵۱۲ فک و قالب ۲۰mm ۲٫۹۴۸٫۶۵۰
۱۳۵۱۴ فک و قالب ۲۵mm ۳٫۴۲۰٫۴۰۰
۱۳۵۱۶ فک و قالب ۳۲mm ۳٫۷۷۴٫۵۰۰
۱۴۰۱۰ لوله خم کن ۳۲-۱۶ mm ۲٫۳۵۸٫۹۰۰
۱۴۰۱۲ قالب لوله خم کن سایز ۱۶mm ۱۰۳٫۸۰۰
۱۴۰۱۴ قالب لوله خم کن سایز ۲۰mm ۱۱۶٫۸۰۰
۱۴۰۱۶ قالب لوله خم کن سایز ۲۵mm ۱۲۹٫۸۰۰
۱۴۰۱۸ قالب لوله خم کن سایز ۳۲mm ۱۴۲٫۸۵۰
۱۶۰۱۰ دستگاه منگنه زن بست خاردار ۲٫۴۱۷٫۹۰۰
۱۶۰۵۰ دستگاه برش لوله mm 63-40 ۶٫۷۲۲٫۸۵۰
۱۷۰۱۰ رول بازکن لوله ۲٫۲۱۷٫۴۰۰
۱۸۰۱۲ محلول کاهنده نقطه انجمادمکنا۲۰ لیتری ۲۶۹٫۵۰۰
۱۰۰۰۴ کابل و انبر جوش کامل ۶۱۳٫۳۵۰
۱۴۰۲۰ دسته ابزار تنظیم ۳۱٫۹۰۰
۱۵۰۳۰ کیف سامسونت ۷۱۹٫۵۰۰

برای جستجو شروع به تایپ کنید