فاراب اصلی منا

خانه / فاراب اصلی منا
شیر صافی ۱۶ بار شیر یکطرفه ۱۶ بار شیر کشویی ۱۰ بار شیر کشویی ۱۶ بار شیر سوپاپی ۱۶بار سایز
F1 F6 F4 F5 F4 F4 IN DN
توری استنلس استیل زبانه لاستیکی زبانه فلزی گرافیتی اورینگی لاستیکی رینگ استیل رینگ برنزی زبانه لاستیکی زبانه لاستیکی رینگ استیل
                    ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ¼ ۱ ۳۲
                    ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ½ ۱ ۴۰
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲ ۵۰
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ½ ۲ ۶۵
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ ۴٫۱۷۰٫۰۰۰ ۳ ۸۰
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ ۴٫۴۵۰٫۰۰۰ ۴ ۱۰۰
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ ۵ ۱۲۵
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ ۶ ۱۵۰
۸٫۹۵۰٫۰۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸ ۲۰۰
۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰   ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۰ ۲۵۰
۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰   ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰   ۱۲ ۳۰۰
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰           ۳۸٫۹۲۰٫۰۰۰ ۳۸٫۹۲۰٫۰۰۰       ۱۴ ۳۵۰
      ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰               ۱۶ ۴۰۰

برای جستجو شروع به تایپ کنید