شیر پروانه ای vsm

خانه / شیر پروانه ای vsm
دیسک استیل دیسک کروم سایز DN
گیربکسی اهرمی گیربکسی اهرمی
۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۲” ۵۰
    ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰ ۵/۲” ۶۵
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴۶۰٫۰۰۰ ۳ ۸۰
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴ ۱۰۰
    ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰ ۵ ۱۲۵
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ ۱۵۰
    ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۸ ۲۰۰
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۲۵۰
    ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰
    ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۱۴ ۳۵۰
    ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۱۶ ۴۰۰

برای جستجو شروع به تایپ کنید