سوپر پایپ

خانه / سوپر پایپ
کد نام قیمت
۷۰۰۱۶۰-I لوله سوپرپایپ۲-۱۶mm ۳۰٫۳۳۰
۷۰۰۲۰۰-I لوله سوپرپایپ۲-۲۰mm ۴۵٫۸۰۰
۷۰۰۲۵۰-I لوله سوپرپایپ۲-۲۵mm ۶۷٫۱۰۰
۷۰۰۳۲۰-I لوله سوپرپایپ۲-۳۲mm ۱۰۰٫۵۰۰
۱۰۱۳۴۴۶ لوله سوپرپایپ۴۰ ۴۷۵٫۱۰۰
۱۰۱۳۴۴۹ لوله سوپرپایپ۵۰ ۶۳۱٫۸۰۰
۱۰۱۳۴۵۱ لوله سوپرپایپ۶۳ ۷۷۱٫۹۰۰
۱۰۱۳۴۵۳ لوله سوپرپایپ۷۵ ۱٫۴۹۷٫۷۰۰
۱۰۱۳۴۵۵ لوله سوپرپایپ۹۰ ۲٫۰۴۷٫۰۰۰
۱۰۱۳۴۵۷ لوله سوپرپایپ۱۱۰ ۲٫۵۱۱٫۳۰۰
۷۷۰۰۴۲-I مهره ماسوره ۱۶*۲/۱ ۴۷٫۷۰۰
۷۷۰۰۴۰-I مهره ماسوره ۲۰*۲/۱ ۷۷٫۷۰۰
۷۷۰۰۴۴-I مهره ماسوره ۱۶*۴/۳ ۶۹٫۸۰۰
۷۷۰۰۴۸-I مهره ماسوره ۲۰*۴/۳ ۷۰٫۴۰۰
۷۷۰۰۴۷-I مهره ماسوره ۲۵*۴/۳ ۱۲۷٫۲۰۰
۷۷۰۰۴۹-I مهره ماسوره ۲۵*۱ ۱۴۰٫۰۰۰
۸۰۶۳۵۱-I رابط توپیچ دنده ای ۳۲*۱ ۲۷۱٫۴۰۰
۸۰۶۲۴۰R-I رابط روپیچ دنده ای ۳۲*۱ ۲۹۶٫۲۰۰
۷۷۰۰۵۱-I مغزی ۲/۱ ۲۴٫۲۰۰
۷۷۰۰۵۲-I مغزی ۴/۳ ۴۷٫۰۰۰
۷۷۰۰۵۳-I مغزی ۱ ۷۵٫۹۰۰
۷۷۰۰۷۲-I زانویی ۴/۳ ۷۲٫۱۰۰
۷۷۰۰۶۱-I روپیچ توپیچ ۲/۱ ۴۲٫۸۰۰
۷۷۰۰۶۲-I روپیچ توپیچ ۴/۳ ۵۸٫۴۰۰
۷۷۰۰۶۳-I روپیچ توپیچ ۱ ۹۰٫۸۰۰
۷۷۰۰۷۵-I چپقی ۲/۱ ۶۱٫۵۰۰
۷۷۰۰۷۶-I چپقی ۴/۳ ۹۶٫۷۰۰
۷۷۰۰۹۱-I سه راهی ۲/۱ ۶۰٫۸۰۰
۷۷۰۰۹۲-I سه راهی ۴/۳ ۱۰۸٫۶۰۰
۷۷۰۰۹۴-I سه راهی ۱ ۱۶۸٫۴۰۰
۹۷۲۲۵۲-I زانو دیواری-۲/۱ توپیچ ۸۹٫۷۰۰
۹۷۲۲۵۵-I زانو سه راه ۹۰- ۲/۱ توپیچ ۱۰۴٫۱۰۰
۷۷۰۲۰۶-I زانو دیواری صفحه دار- ۲/۱ توپیچ ۱۲۶٫۸۰۰
۷۷۰۵۱۳-I زانو ۳راه ۹۰ صفحه دار- ۲/۱ توپیچ ۱۱۱٫۶۰۰
۷۷۰۵۲۶-I زانو دیواری صفحه دار- ۴/۳ روپیچ ۱۲۲٫۱۰۰
۹۷۰۲۵۲-I زانو دیواری پرسی ۱۶*۲/۱ ۱۲۸٫۵۰۰
۹۷۰۲۵۵-I زانو ۳راه ۹۰درجه پرسی ۱۶*۲/۱*۱۶ ۱۸۵٫۸۰۰
۹۶۲۶۲۰-I زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶*۲/۱ توپیچ ۱۲۲٫۱۰۰
۹۶۲۶۵۰-I زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶*۴/۳ روپیچ ۱۲۱٫۱۰۰
۹۷۰۴۵۳-I زانو دیواری پرسی ۲۰*۴/۳ توپیچ ۱۷۵٫۵۰۰
۹۷۰۴۵۲-I زانو دیواری پرسی ۲۰*۲/۱ توپیچ ۱۳۵٫۸۰۰
۹۷۰۴۵۵-I زانو ۳راه ۹۰درجه پرسی ۲۰*۲/۱*۲۰ ۱۹۷٫۷۰۰
۷۷۰۳۵۱-I تبدیل ۱ توپیچ*۴/۳ روپیچ ۷۹٫۴۰۰
۷۷۰۰۵۷-I تبدیل روپیچ ۴/۳*۱ ۷۴٫۷۰۰
۷۷۰۳۵۵-I تبدیل روپیچ ۲/۱*۴/۳ ۴۵٫۶۰۰
۷۷۰۳۵۶-I تبدیل ۲/۱ روپیچ*۲/۱ توپیچ ۴۲٫۹۰۰
۹۰۲۲۲۰-I رابط روپیچ پرسی ۱۶*۲/۱ ۷۳٫۷۰۰
۹۰۲۲۳۰-I رابط روپیچ پرسی ۱۶*۴/۳ ۸۲٫۰۰۰
۹۰۴۲۲۰-I رابط روپیچ پرسی ۲۰*۲/۱ ۸۴٫۵۰۰
۹۰۴۲۳۰-I رابط روپیچ پرسی ۲۰*۴/۳ ۱۰۱٫۶۰۰
۹۰۵۲۳۰-I رابط روپیچ پرسی ۲۵*۴/۳ ۱۲۳٫۷۰۰
۹۰۵۲۳۰-I رابط روپیچ پرسی ۲۵*۱ ۱۵۳٫۵۰۰
۹۰۶۲۴۰-I رابط روپیچ پرسی ۳۲*۱ ۱۷۰٫۶۰۰
۹۰۶۲۵۰-I رابط روپیچ پرسی ۳۲*۴/۱-۱ ۲۶۸٫۸۰۰
۹۰۲۳۲۰-I رابط توپیچ پرسی ۱۶*۲/۱ ۸۷٫۹۰۰
۹۰۴۳۲۰-I رابط توپیچ پرسی ۲۰*۲/۱ ۱۰۴٫۴۰۰
۹۰۴۳۳۰-I رابط توپیچ پرسی ۲۰*۴/۳ ۱۱۲٫۵۰۰
۹۰۵۳۳۰-I رابط توپیچ پرسی ۲۵*۴/۳ ۱۵۵٫۷۰۰
۹۰۵۳۴۰-I رابط توپیچ پرسی ۲۵*۱ ۲۰۸٫۸۰۰
۹۰۶۳۴۰-I رابط توپیچ پرسی ۳۲*۱ ۲۱۳٫۵۰۰
۹۰۶۳۵۰-I رابط توپیچ پرسی ۳۲*۴۱/۱ ۲۹۰٫۴۰۰
۹۱۲۱۲۰-I زانو پرسی ۱۶*۱۶ ۱۰۸٫۶۰۰
۹۱۴۱۴۰-I زانو پرسی ۲۰*۲۰ ۱۳۷٫۷۰۰
۹۱۵۱۵۰-I زانو پرسی ۲۵*۲۵ ۲۱۹٫۲۰۰
۹۱۶۱۶۰-I زانو پرسی ۳۲*۳۲ ۳۰۰٫۰۰۰
۹۱۲۳۲۰-I چپقی پرسی ۱۶*۲/۱ ۹۷٫۱۰۰
۹۱۴۳۲۰-I چپقی پرسی ۲۰*۲/۱ ۱۲۴٫۵۰۰
۹۱۴۳۳۰-I چپقی پرسی ۲۰*۴/۳ ۱۵۵٫۵۰۰
۹۱۵۳۳۰-I چپقی پرسی ۲۵*۴/۳ ۱۸۳٫۸۰۰
۹۱۵۳۴۰-I چپقی پرسی ۱*۲۵ ۲۳۳٫۹۰۰
۹۱۶۳۴۰-I چپقی پرسی ۱*۳۲” ۲۵۹٫۶۰۰
۹۳۲۱۲۲-I سه راهی پرسی ۱۶ ۱۶۴٫۷۰۰
۹۳۴۱۴۴-I سه راهی پرسی ۲۰ ۲۱۰٫۸۰۰
۹۳۵۱۵۵-I سه راهی پرسی ۲۵ ۳۱۶٫۰۰۰
۹۳۶۱۶۶-I سه راهی پرسی ۳۲ ۴۱۴٫۱۰۰
۹۳۴۱۲۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۱۶*۲۰ ۱۷۶٫۰۰۰
۹۳۲۱۴۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۲۰*۱۶ ۱۷۳٫۱۰۰
۹۳۴۱۲۴-I سه راهی پرسی ۲۰*۱۶*۲۰ ۱۸۶٫۱۰۰
۹۳۴۱۴۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۲۰*۲۰ ۱۸۶٫۷۰۰
۹۳۵۱۴۴-I سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۵ ۲۴۰٫۲۰۰
۹۳۵۱۲۵-I سه راهی پرسی ۲۵*۱۶*۲۵ ۲۶۵٫۲۰۰
۹۳۵۱۲۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۱۶*۲۵ ۲۲۲٫۸۰۰
۹۳۵۱۴۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۲۰*۲۵ ۲۲۹٫۲۰۰
۹۳۵۱۲۴-I سه راهی پرسی ۲۰*۱۶*۲۵ ۲۳۱٫۸۰۰
۹۳۵۱۵۲-I سه راهی پرسی ۱۶*۲۵*۲۵ ۲۷۰٫۲۰۰
۹۳۵۱۶۵-I سه راهی پرسی ۲۵*۳۲*۲۵ ۳۷۳٫۱۰۰
۹۳۶۱۵۵-I سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۳۲ ۳۶۹٫۵۰۰
۹۳۶۱۵۵-I سه راهی پرسی ۱۶*۲۵*۲۰ ۲۴۰٫۶۰۰
۹۳۴۱۵۴-I سه راهی پرسی ۲۰*۲۵*۲۰ ۲۴۴٫۹۰۰
۹۳۵۱۴۵-I سه راهی پرسی ۲۵*۲۰*۲۵ ۲۶۵٫۰۰۰
۹۳۶۱۴۶-I سه راهی پرسی ۳۲*۲۰*۳۳ ۴۲۷٫۲۰۰
۹۳۶۱۲۶-I سه راهی پرسی ۳۲*۱۶*۳۳ ۳۹۲٫۸۰۰
۹۳۶۱۵۶-I سه راهی پرسی ۳۲*۲۵*۳۲ ۴۲۶٫۱۰۰
۹۴۲۱۲۰-I بوشین پرسی ۱۶*۱۶ ۹۱٫۹۰۰
۹۴۴۱۴۰-I بوشین پرسی ۲۰*۲۰ ۱۱۱٫۷۰۰
۹۴۴۱۵۰-I بوشین پرسی ۲۵*۲۵ ۱۹۱٫۴۰۰
۹۴۶۱۶۰-I بوشین پرسی ۳۲*۳۲ ۲۴۳٫۲۰۰
۹۴۴۱۲۰-I تبدیل پرسی ۱۶*۲۰ ۱۰۶٫۳۰۰
۹۴۵۱۲۰-I تبدیل پرسی ۱۶*۲۵ ۱۶۱٫۵۰۰
۹۴۵۱۴۰-I تبدیل پرسی ۲۰*۲۵ ۱۶۹٫۹۰۰
۹۴۶۱۴۰-I تبدیل پرسی ۲۰*۳۲ ۲۱۳٫۲۰۰
۹۴۶۱۵۰-I تبدیل پرسی ۲۵*۳۲ ۲۴۹٫۵۰۰
۹۷۰۰۱۲-I صفحه دیواری دوبل ۱۵۳mm ۱۸٫۱۰۰
۹۷۰۰۱۵-I صفحه دیواری تک ۷۳mm ۹٫۵۰۰
۹۷۰۰۱۲L-I صفحه دیواری رادیاتور ۵۰۰ml ۴۹٫۰۰۰
۹۷۰۰۱۲G-I صفحه دیواری قوس دار۲۵۰mm ۲۹٫۷۰۰
۶۳۱۰۱۶-I بست پلاستیکی روکار ۱۶ ۱٫۳۰۰
۶۳۱۰۲۰-I بست پلاستیکی روکار ۲۰ ۱٫۴۰۰
۶۳۱۰۲۵-I بست پلاستیکی روکار ۲۵ ۱٫۸۰۰
۶۳۱۰۳۲-I بست پلاستیکی روکار ۳۲ ۲٫۲۰۰
۷۷۰۲۰۲-I درپوش پلاستیکی آبی و قرمز برای تست ۵٫۰۰۰
۷۷۰۲۲۰-I کلکتور دو انشعابی ۲۹۴٫۹۰۰
۷۷۰۲۲۲-I کلکتور سه انشعابی ۳۷۴٫۲۰۰
۷۷۰۲۲۱-I کلکتور چهار انشعابی ۴۸۵٫۷۰۰

برای جستجو شروع به تایپ کنید