جی پایپ کوپلی

خانه / جی پایپ کوپلی
تعداد در بسته کالا قیمت تعداد در بسته کالا قیمت تعداد در بسته کالا قیمت
رابط مساوی زانو مساوی سه راه توپیچ
۴۰ ۱۶ ۸۱٫۰۰۰ ۳۰ ۱۶ ۹۲٫۰۰۰ ۲۰ ۱۶× ۲/۱×۱۶ ۱۱۰٫۰۰۰
  ۲۰ ۱۰۶٫۰۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۵ ۲۰× ۲/۱×۲۰ ۱۳۲٫۰۰۰
۲۴ ۲۵ ۱۴۲٫۰۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۵۴٫۰۰۰   ۱۶×۴/۳×۱۶  
۱۲ ۳۲ ۱۹۴٫۰۰۰ ۱۰ ۳۲ ۲۱۲٫۰۰۰ ۱۵ ۲۵×۴/۳×۲۵ ۱۶۲٫۰۰۰
            سه راه تبدیلی
            ۲۰ ۱۶×۱۶×۲۰ ۱۵۴٫۰۰۰
رابط تبدیلی زانو توپیچ   ۱۶×۲۰×۲۰ ۱۵۴٫۰۰۰
۴۰ ۱۶×۲۰ ۱۰۲٫۰۰۰ ۴۰ ۲/۱×۱۶ ۷۲٫۰۰۰ ۱۵ ۲۰×۱۶×۲۰ ۱۵۶٫۰۰۰
۲۴ ۲۵×۲۰ ۱۲۹٫۰۰۰ ۳۰ ۲/۱×۲۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۵ ۱۶×۲۰×۱۶ ۱۵۲٫۰۰۰
۱۸ ۳۲٫۲۵ ۱۸۵٫۰۰۰ ۲۵ ۴/۳×۱۶   ۱۵ ۱۶×۲۵×۱۶ ۱۸۴٫۰۰۰
۱۲ ۲۵٫۱۶ ۱۲۹٫۰۰۰ ۲۰ ۴/۳×۲۰ ۸۹٫۰۰۰ ۱۵ ۲۵×۱۶×۱۶ ۱۸۵٫۰۰۰
۱۰ ۱۶×۳۲ ۱۸۱٫۰۰۰   ۴/۳×۲۵ ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۰ ۱۶×۲۵×۲۵ ۲۰۵٫۰۰۰
۱۰ ۲۰×۳۲ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۵ ۴/۳×۳۲   ۱۰ ۲۰×۲۵×۲۵ ۲۰۷٫۰۰۰
  ۲۵×۴۰   ۱۲ ۱×۲۵ ۱۲۷٫۰۰۰ ۸ ۲۰×۱۶×۲۵ ۱۷۵٫۰۰۰
۹ ۳۲×۴۰     ۱×۳۲ ۱۴۷٫۰۰۰ ۱۵ ۲۵×۱۶×۲۵ ۱۹۸٫۰۰۰
رابط روپیچ زانو روپیچ ۵ ۲۵×۲۰×۲۵ ۲۱۱٫۰۰۰
۷۰ ۲/۱×۱۶ ۴۷٫۰۰۰ ۴۰ ۲/۱×۱۶ ۶۷٫۰۰۰   ۲۰×۲۰×۲۵ ۱۸۲٫۰۰۰
۴۰ ۲/۱×۲۰ ۶۹٫۰۰۰ ۳۰ ۲/۱×۲۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۲ ۲۰×۲۵×۲۰ ۲۰۶٫۰۰۰
  ۲/۱×۲۵ ۷۵٫۰۰۰   ۴/۳×۱۶   ۱۵ ۱۶×۱۶×۳۲ ۲۵۰٫۰۰۰
۵۰ ۴/۳×۱۶ ۵۵٫۰۰۰   ۴/۳×۲۰     ۳۲×۲۰×۳۲ ۲۵۶٫۰۰۰
۴۰ ۴/۳×۲۰ ۷۱٫۰۰۰ زانو خاردار T ۶ ۳۲×۲۵×۳۲ ۲۹۴٫۰۰۰
۲۵ ۴/۳×۲۵ ۹۵٫۰۰۰ ۳۰ ½×۱۶ ۷۵٫۰۰۰ ۶ ۲۵×۳۲×۳۲ ۲۹۵٫۰۰۰
  ۴/۳×۳۲   ۲۵ ½×۲۰ ۹۰٫۰۰۰ سه راه تخت صفحه دار
  ۲۰×۱   زانو صفحه دار T   ۱۶×½×۱۶ ۱۳۰٫۰۰۰
۳۰ ۲۵×۱ ۹۴٫۰۰۰   ½×۱۶ ۸۵٫۰۰۰ ۱۵ ۲۰×½×۲۰ ۱۷۲٫۰۰۰
۱۵ ۳۲×۱ ۱۳۰٫۰۰۰ ۲۵ ½×۲۰ ۹۲٫۰۰۰ ۱۲ ۱۶×½×۲۰  
  ۴/۱-۱× ۳۲   سه راه مساوی رابط توپیچ
سه راه کنج خاردار ۱۸ ۱۶ ۱۲۸٫۰۰۰ ۵۰ ۲/۱×۱۶ ۵۰٫۰۰۰
۲۰ ۱۶×½×۱۶ ۱۲۶٫۰۰۰ ۱۲ ۲۰ ۱۶۸٫۰۰۰   ۲/۱×۲۰ ۶۳٫۰۰۰
۱۵ ۲۰×½×۲۰ ۱۵۲٫۰۰۰ ۱۰ ۲۵ ۲۲۶٫۰۰۰ ۴۰ ۲/۱×۲۵ ۹۴٫۰۰۰
  ۱۶×½×۲۰ ۱۴۶٫۰۰۰ ۶ ۳۲ ۳۱۰٫۰۰۰   ۲۰×۱  
سه راه تخت خاردار سه راه کنج صفحه دار ۴۰ ۴/۳×۲۰ ۶۷٫۰۰۰
۲۰ ۱۶×½×۱۶ ۱۲۲٫۰۰۰ ۱۵ ۱۶×½×۱۶ ۱۵۵٫۰۰۰ ۳۰ ۴/۳×۲۵ ۸۷٫۰۰۰
۱۲ ۲۰×½×۲۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۰ ۲۰×½×۲۰ ۱۷۲٫۰۰۰ ۲۰ ۲۵×۱ ۱۰۱٫۰۰۰
۱۲ ۱۶×½×۲۰ ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۰ ۱۶×½×۲۰ ۱۶۶٫۰۰۰ ۲۴ ۳۲×۱ ۱۲۴٫۰۰۰

برای جستجو شروع به تایپ کنید