اتصالات درزدار ایران اتصال

خانه / اتصالات درزدار ایران اتصال
قیمت سایز کالا
۳,۴۰۰ “۱/۲(۲) زانو سیاه درزدار
۵,۵۰۰ “۳/۴(۲٫۵) زانو سیاه درزدار
۶,۹۰۰ “۱(۳) زانو سیاه درزدار
۱۱,۷۰۰ “۱٫۱/۴(۴) زانو سیاه درزدار
۱۴,۰۰۰ “۱٫۱/۲(۵) زانو سیاه درزدار
۲۳,۰۰۰ “۲(۶) زانو سیاه درزدار
۳۶,۰۰۰ “۲٫۱/۲(۷) زانو سیاه درزدار
۵۲,۰۰۰ “۳(۸) زانو سیاه درزدار
۸۵,۰۰۰ “۴(۱۰) زانو سیاه درزدار
۱۳۲,۰۰۰ “۵ زانو سیاه درزدار
۱۹۵,۰۰۰ “۶ زانو سیاه درزدار
۴۶۵,۰۰۰ “۸ زانو سیاه درزدار
۹۳۵,۰۰۰ “۱۰ زانو سیاه درزدار
۱,۸۷۰,۰۰۰ “۱۲ زانو سیاه درزدار
۲,۷۰۰ “۱/۲(۲) زانو سیاه درزدار
۴,۵۰۰ “۳/۴(۲٫۵) زانو سیاه درزدار
۶,۰۰۰ “۱(۳) زانو سیاه درزدار
۹,۹۰۰ “۱٫۱/۴(۴) زانو سیاه درزدار
۱۱,۵۰۰ “۱٫۱/۲(۵) زانو سیاه درزدار
۲۱,۰۰۰ “۲(۶) زانو سیاه درزدار
۳۳,۰۰۰ “۲٫۱/۲(۷) زانو سیاه درزدار
۴۸,۰۰۰ “۳(۸) زانو سیاه درزدار
۷۵,۰۰۰ “۴(۱۰) زانو سیاه درزدار
۶,۴۰۰ “۱/۲(۲) سه راهی سیاه درزدار
۶,۸۰۰ “۳/۴(۲٫۵) سه راهی سیاه درزدار
۱۲,۳۰۰ “۱(۳) سه راهی سیاه درزدار
۱۷,۳۰۰ “۱٫۱/۴(۴) سه راهی سیاه درزدار
۱۹,۵۰۰ “۱٫۱/۲(۵) سه راهی سیاه درزدار
۳۰,۰۰۰ “۲(۶) سه راهی سیاه درزدار
۵۸,۰۰۰ “۲٫۱/۲(۷) سه راهی سیاه درزدار
۷۴,۰۰۰ “۳(۸) سه راهی سیاه درزدار
۱۲۵,۰۰۰ “۴(۱۰) سه راهی سیاه درزدار
۳۴۰,۰۰۰ “۵ سه راهی سیاه درزدار
۴۳۰,۰۰۰ “۶ سه راهی سیاه درزدار
۹۰۰,۰۰۰ “۸ سه راهی سیاه درزدار
۲,۹۰۰ “۱/۲(۲) سردنده سیاه درزدار
۳,۸۰۰ “۳/۴(۲٫۵) سردنده سیاه درزدار
۵,۰۰۰ “۱(۳) سردنده سیاه درزدار
۷,۳۰۰ “۱٫۱/۴(۴) سردنده سیاه درزدار
۸,۸۰۰ “۱٫۱/۲(۵) سردنده سیاه درزدار
۱۲,۰۰۰ “۲(۶) سردنده سیاه درزدار
۲۱,۰۰۰ “۲٫۱/۲(۷) سردنده سیاه درزدار
۲۵,۰۰۰ “۳(۸) سردنده سیاه درزدار
۴۲,۰۰۰ “۴(۱۰) سردنده سیاه درزدار
۳,۳۰۰ “۱/۲*”۳/۴ تبدیل سیاه درزدار
۵,۳۰۰ “۱/۲*”۱ تبدیل سیاه درزدار
۵,۳۰۰ “۳/۴*”۱ تبدیل سیاه درزدار
۷,۰۰۰ “۱/۲*”۱٫۱/۴ تبدیل سیاه درزدار
۷,۰۰۰ “۳/۴*”۱٫۱/۴ تبدیل سیاه درزدار
۶,۶۰۰ “۱*”۱٫۱/۴ تبدیل سیاه درزدار
۹,۵۰۰ “۱/۲*”۱٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۹,۵۰۰ “۳/۴*”۱٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۸,۵۰۰ “۱*”۱٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۸,۵۰۰ “۱٫۱/۴*”۱٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۶,۰۰۰ “۱/۲*”۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۶,۰۰۰ “۳/۴*”۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۴,۰۰۰ “۱*”۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۲,۵۰۰ “۱٫۱/۴*”۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۲,۵۰۰ “۱٫۱/۲*”۲ تبدیل سیاه درزدار
۲۴,۵۰۰ “۱*”۲٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۲۰,۰۰۰ “۱٫۱/۴*”۲٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۹,۰۰۰ “۱٫۱/۲*”۲٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۱۹,۰۰۰ “۲*”۲٫۱/۲ تبدیل سیاه درزدار
۲۹,۰۰۰ “۱*”۳ تبدیل سیاه درزدار
۲۴,۵۰۰ “۱٫۱/۴*”۳ تبدیل سیاه درزدار
۲۴,۵۰۰ “۱٫۱/۲*”۳ تبدیل سیاه درزدار
۲۲,۵۰۰ “۲*”۳ تبدیل سیاه درزدار
۲۲,۵۰۰ “۲٫۱/۲*”۳ تبدیل سیاه درزدار
۶۰,۰۰۰ “۱٫۱/۴*”۴ تبدیل سیاه درزدار
۶۰,۰۰۰ “۱٫۱/۲*”۴ تبدیل سیاه درزدار
۳۹,۰۰۰ “۲*”۴ تبدیل سیاه درزدار
۳۳,۵۰۰ “۲٫۱/۲*”۴ تبدیل سیاه درزدار
۳۳,۵۰۰ “۳*”۴ تبدیل سیاه درزدار
۹۲,۰۰۰ “۲٫۱/۲*”۵ تبدیل سیاه درزدار
۸۰,۵۰۰ “۳*”۵ تبدیل سیاه درزدار
۷۷,۰۰۰ “۴*”۵ تبدیل سیاه درزدار
۱۳۵,۰۰۰ “۳*”۶ تبدیل سیاه درزدار
۱۱۷,۵۰۰ “۴*”۶ تبدیل سیاه درزدار
۱۱۷,۵۰۰ “۵*”۶ تبدیل سیاه درزدار
۲۲۵,۰۰۰ “۵*”۸ تبدیل سیاه درزدار
۱۸۰,۰۰۰ “۶*”۸ تبدیل سیاه درزدار
۲,۰۰۰ “۱/۲ کپ سیاه درزدار
۲,۰۰۰ “۳/۴ کپ سیاه درزدار
۲,۱۰۰ “۱ کپ سیاه درزدار
۳,۰۰۰ “۱٫۱/۴ کپ سیاه درزدار
۳,۷۰۰ “۱٫۱/۲ کپ سیاه درزدار
۵,۶۰۰ “۲ کپ سیاه درزدار
۹,۲۰۰ “۲٫۱/۲ کپ سیاه درزدار
۱۰,۵۰۰ “۳ کپ سیاه درزدار
۱۴,۳۰۰ “۴ کپ سیاه درزدار
۴۰,۰۰۰ “۵ کپ سیاه درزدار
۴۵,۰۰۰ “۶ کپ سیاه درزدار
۸۵,۰۰۰ “۸ کپ سیاه درزدار
۱۶۰,۰۰۰ “۱۰ کپ سیاه درزدار
۲۳۵,۰۰۰ “۱۲ کپ سیاه درزدار
۲,۰۰۰ “۱/۲ کپ سیاه درزدار
۲,۰۰۰ “۳/۴ کپ سیاه درزدار
۲,۱۰۰ “۱ کپ سیاه درزدار
۳,۰۰۰ “۱٫۱/۴ کپ سیاه درزدار
۳,۷۰۰ “۱٫۱/۲ کپ سیاه درزدار
۵,۶۰۰ “۲ کپ سیاه درزدار
۹,۲۰۰ “۲٫۱/۲ کپ سیاه درزدار
۱۰,۵۰۰ “۳ کپ سیاه درزدار
۱۴,۳۰۰ “۴ کپ سیاه درزدار
۴۰,۰۰۰ “۵ کپ سیاه درزدار
۴۵,۰۰۰ “۶ کپ سیاه درزدار
۸۵,۰۰۰ “۸ کپ سیاه درزدار
۱۶۰,۰۰۰ “۱۰ کپ سیاه درزدار
۲۳۵,۰۰۰ “۱۲ کپ سیاه درزدار

برای جستجو شروع به تایپ کنید